آغا محمدخان قاجار، چهره حیله گر تاریخ doc ÒRead ñ پناهی سمنانی

kindle ✓ آغا محمدخان قاجار، چهره حیله گر تاریخ à پناهی سمنانی

آغا محمدخان قاجار، چهره حیله گر تاریخ?ادشاهی ، جدال خانگی ، یاقوت چهارده مثقالی ، اخته خان ، دوران اسارت ، بسوی قدرت ، صدای نی ، اتحاد خان ها ، شهرگش? این کتاب از 253 صفحه و 20 فصل تشکیل شده است بدون شک یکی از مواردی که خواننده برای خواندن یک کتاب راغب می شود عنوان آن است که به جد میتوان گفت نویسنده عنوان درست و زیرکانه ای را برای این شخصیت تاریخی برگزیده استاز نظر بنده یکی از نقاط قوت این کتاب علاوه بر استفاده مناسب و بجای منابع معتبر تاریخی آن دانست که نویسنده بجای آنکه با سراسیمگی به موضوع اصلی داستان و مواردی که پیرامون آن گذشته است بپردازد ابتدا با حوصله به دوران های قبل از آغامحمد خان پرداخته تا بتواند خواننده را از چگونگی پیدایش و ردپای قاجارها در تاریخ آشنا کندکتاب از فتوحات و جنگ ها و خونریزی های نادرشاه افشار آغاز میشود و سپس به دوران کریم خان زند میرسد در این دوران کم کم شخصیت آغامحمدخان آشکار میشود زین پس داستان به گونه ای ادامه می یابد که شخصیت اصلی داستان مرکز توجه خواننده قرار میگیرد و با سنگدلی ها ، حقارت ها ، چگونه اخته شدن این پادشاه و کورکردن هزاران انسان بی گناه آشنا شده و گاهی پیش میابد که خواننده با کورکردن هزاران نفر از کرمانیان و ساخت تپه ای با چشمان آنها و برخورد وحشیانه اش با خان های دیگراحساس همدردی میکندنویسنده با نام بردن افراد و پادشاهانی دیگر به دوران پادشاهی خان قاجار یعنی آغامحمدخان میرسد و اعمال شاقه این پادشاه را بازگو میکند و سرانجام با قتل وی کتاب به پایان میرسدیکی از حیرت انگیزترین مطالبی که در این کتاب شاید بیشتربه چشم آید برخورد شنیع او با لطفعلی خان زند که در زیر پاره ای از مطالب را برایتان مینویسمژان گوه مینویسد خواجه دانشمند و متدین و متشرع قاجار فرمان داد عده ای از اصطبل بیایندو فرمان ننگین و بیشرمانه ای که هیچ مورخی جرات ابراز آنرا بطور آشکار نداریم صادر کردآن روز لطفعلی خان مقید به زنجیر و پالهنگ به گردن و بشدت مجروح بوداو را در اصطبل جا دادند او در آتش تب میسوخت و اظهار تشنگی میکرداز بیم آفامحمدخان نمیتوانستند به او آب بدهندروز بعداو را نزد آقا محمدخان بردند و خواجه قاجار گفتلطفعلی خان بگو ببینم آیا هنوز غرور داری؟ سر لطفعلی خان زند بر اثر ضعف و تب روی پالهنگ خم شده بود و نمیتوانست پلک دیدگان را باز کند ولی بعد از اینکه این حرف را شنید سر را بلند کرد و پلک دیدگان را گشود و آب دهان به طرف صورت آقامحمدخان پرتاب کرد و گفتای اختۀ فرومایه من از تو نمیترسم آقا محمدخان جلاد را احضار نمودو گفت دو تخم چشم لطفعلی خان را بیرون بیاورجلاد خان زند را به زمین انداخت و سه انگشت سبابه و ابهام و بنصر را زیر پلک چشم راست لطفعلی خان زند قرار داد و تا آنجا که در بازوی خود زور داشت، فشار آورد چشمی که در زیبایی دربین چشم های جوانان ایرانی نظیر نداشت از کاسه بیرون آمدشاد و برقرار باشید

reader آغا محمدخان قاجار، چهره حیله گر تاریخ

آغا محمدخان قاجار، چهره حیله گر تاریخ doc Ò Read ñ پناهی سمنانی ¹ [PDF / Epub] ☁ آغا محمدخان قاجار، چهره حیله گر تاریخ By پناهی سمنانی – Gwairsoft.co.uk افتخار?ئی ها تاجگذاری ، گوهرهای بی مانند دهلی ، درختی که با خون پا گرفت ، حکومت ترس و اطاعت ، بسوی دام مرگ ، تکرار تاری در کل کتابی مفید و قابل اعتناست بخصوص برای نوجوانان یا کسانی که قصد شروع مطالعات تاریخی دارند اما در خواندن این کتاب بهتر است به نکته‌ی ظریفی اشاره شود و آن ارجاعات آقای پناهی به کتاب خواجه تاجدار ترجمه‌ی ذبیح الله منصوری است با توجه به پیشینه‌ی جناب منصوری در دخل و تصرفِ متون آثاری که ترجمه کرده‌اند و غیر قابل استناد بودن متون تاریخی ایشان، بهتر می‌بود جناب پناهی در کتاب خود به خواجه‌ تاجدار ارجاعی نمی‌دادند کما اینکه وجود نویسنده ای به نام ژان گور در هاله ای از ابهام است بهتر است آثار جناب منصوری صرفا برای لذت کتاب خوانی و تقویت قلم خوانده شوند و نه برای رفرنس‌دهی تاریخی

پناهی سمنانی à آغا محمدخان قاجار، چهره حیله گر تاریخ reader

افتخارات خون آلود ، ایران پس از نادر ، ماجرای شاهرخ ، حکومت خان های لر ، پیروزی های کریم خان ، مردی از اعماق تا ? Agha Mohammad Khan ajar Mohammad AhmadPanahi Panahi SemnaniAgha Mohammad Khan ajar 14 March 1742 – 17 June 1797 also known by his regnal name of Agha Mohammad Shah Āghā Mohammad Šāh was the founder of the ajar dynasty of Iran ruling from 1789 to 1797 as king shah Originally chieftain of the oyunlu branch of the ajar tribe Agha Mohammad Khan was enthroned as the king of Iran in 1789 but was not officially crowned until March 1796 having deposed Lotf Ali Khan of the Zand dynasty in 1794 Agha Mohammad Khan ajar was famously the eunuch Monarch being castrated as a young adult upon his capture by Adel Shah Afshar and hence was childless On June 17 1797 he was assassinated and was succeeded by his nephew Fath Ali Shah ajarتاریخ نخستین خوانش ماه می سال 2000 میلادیعنوان آغا محمدخان قاجار، چهره حیله گر تاریخ ؛ نویسنده محمد احمدپناهی پناهی سمنانی؛ تهران، کتاب نمونه، 1366، چاپ دیگر کتاب نمونه، نشر متین، 1372؛ در 239 ص، مصور، عکس، فروست خواندنیهای تاریخ شماره 4؛ کتابنامه از ص 237 تا ص 239؛ موضوع ایران، تاریخ زندیان و سرگذشتنامه آغا محمد قاجار، شاه ایران، از سال 1155 هجری قمری تا سال 1209 هجری قمری نگارش این کتاب سده 20 مفهرست کتاب افتخارات خون آلود، ایران پس از نادر، ماجرای شاهرخ، حکومت خانهای لر، پیروزیهای کریم خان، مردی از اعماق تا پادشاهی، جدال خانگی، یاقوت چهارده مثقالی، اخته خان، دوران اسارت، بسوی قدرت، صدای نی، اتحاد خانها، شهرگشائیها تاجگذاری، گوهرهای بیمانند دهلی، درختی که با خون پا گرفت، حکومت ترس و اطاعت، بسوی دام مرگ، تکرار تاریخآقامحمدخان قاجار یا آقامحمد شاه که به عبارتی آغامحمدخان نامیده می‌شود، بنیانگذار و نخستین شاه دودمان قاجار در ایران بوده است در سال 1174 هجری شمسی آقامحمدخان که از افراد ایل قاجار بود با برکناری حکومت جانشینان کریم خان زند به قدرت رسید وی نخستین بار در ساری تاجگذاری کرد، و بعدها در نهایت، بنا به دلایل استراتژیکی تهران را پایتخت خود قرار داد و برای دومین بار تاجگذاری نمود پس از وی برادرزاده‌ اش فتحعلی شاه به سلطنت رسید در فرهنگ عامیانه ایران، از آقامحمدخان به عنوان یکی از خشن‌ترین شاهان ایران یاد می‌شود ا شربیانی